Nasz regulamin

STATUT SŁUŻBY LITURGICZNEJ PARAFII P.W. ŚW. WAWRZYŃCA W GNIEŹNIE

1.    Zawołaniem Służby Liturgicznej są słowa:  Króluj nam Chryste…

2.    Patronami Służby Liturgicznej są:  Św. Stanisław Kostka oraz Matka Boża – Królowa Polski.

3.    Służba Liturgiczna naszej parafii dzieli się na 3 grupy:

– kandydaci;

– ministranci;

– lektorzy promowani.

4.    Kandydatem może być chłopiec, który ukończył 7 lat.

5.    Ministrantem może być chłopiec po przyjęciu I Komunii Św.

6.    Promocja ministrancka odbywa się po ponad półrocznej posłudze kandydatów, w czasie uroczystej
Mszy Św. w niedzielę po 18. września (wspomnienie lit. Św. Stanisława Kostki).

7.    Promocja lektorska poprzedzona jest okresem próby trwającym od 4 do 12 miesięcy, będącym przygotowaniem danego kandydata do posługi lektora. Obowiązkami kandydata do posługi lektora są:

– przestrzeganie dyżurów swojej służby;

– czytanie Sł. Bożego tylko w dni powszednie jako pomoc lektorowi dyżurnemu;

– czytanie Sł. Bożego w niedziele, tylko wtedy, gdy brakuje lektora;

– indywidualne czytanie Sł. Bożego i prasy katolickiej w domu;

– kultura osobista w kościele i poza nim;

– udział w spotkaniach przygotowujących (kursy lektorskie w dekanacie).

8.    Promocja lektorska udzielana jest podczas uroczystej Mszy Św. w czasie Diecezjalnego Dnia Lektora
w Katedrze Gnieźnieńskiej przez  Ks. Biskupa.

9.    Do głównych zadań lektora przy ołtarzu należą w szczególności:

– czytanie Słowa Bożego;

– czytanie wezwań modlitwy powszechnej;

– czytanie komentarzy liturgicznych;

– obsługa Mszału;

– przygotowanie tekstów liturgicznych do Mszy św. (formularz mszalny, lekcjonarz, modlitwa powszechna).

10.    Przedstawicielami Służby Liturgicznej są:

1)       prezes główny;

2)       dwóch v-ce prezesów.

Prezes lektorów jest jednocześnie przedstawicielem całej Służby Liturgicznej. Powołani na te funkcje przez Ks. Opiekuna pełnią je do 31 VIII każdego roku. Prezesowi głównemu przysługuje przywilej noszenia Krzyża (jako dodatku do stroju liturgicznego) zawieszonego na szyi.Prezesa głównego mianuje Ks. Opiekun spośród lektorów.

11.    Dodatkowymi funkcjami w Służbie Liturgicznej są organizatorzy sportu  i odpowiedzialny za szaty liturgiczne (rewerendy, kołnierze, alby,  komże). Powołani na tę funkcję przez Ks. Opiekuna pełnią ją do 31 VIII każdego roku.

12.    Każdy z kandydatów,  ministrantów  i lektorów promowanych wyznacza sobie jeden dyżur w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i jeden w niedzielę. Z obowiązku wyznaczenia dyżuru zwolnieni są lektorzy pracujący lub studiujący. Przestrzeganie dyżurów jest obowiązkowe.

13.    Nowe dyżury wyznaczamy w drugim tygodniu września i obowiązują one do końca pierwszego semestru szkolnego. Kolejna ich zmiana jest możliwa na początku drugiego semestru szkolnego i obowiązują do końca czerwca.

14.    Na dyżur przychodzimy najpóźniej 15 minut przed Mszą Św., ubieramy się w strój liturgiczny i wyznaczamy asystę (najstarszy na dyżurze).

15.    Nieobecność na dyżurze (Msza Święta i nabożeństwa stałe) zaznacza najstarszy z grupy na specjalnej miesięcznej liście, wpisem cyfry dnia.

16.    Modlitwę przed służeniem rozpoczyna się 5 min. przed rozpoczęciem Mszy Św., prowadzi ją najstarszy z grupy lub lektor. Po modlitwie obowiązuje absolutna cisza i skupienie!!!

17.    Strojem liturgicznym w naszej parafii jest:

dla  kandydata – komża;

dla ministranta – czerwona sutanna (reverenda) z komżą i kołnierzem;

dla lektora – alba z białym cingulum.

18.    Reverendy, komże i alby pozostawiamy w kościele, dbając o ich czystość.

19.    Każdy z ministrantów i lektorów posiada ważną legitymację Sł. Lit.

20.    Kasa Służby Liturgicznej posiada ofiary zebrane podczas kolędy oraz z innych akcji przeprowadzonych przez jej członków. Ofiary te przeznaczone są na różne cele Służby Liturgicznej. Odpowiedzialny za nią jest
Ks. Opiekun. Wydatki omawiane są z przedstawicielami Służby Liturgicznej.

21.    Obowiązkiem członków Służby Liturgicznej jest czytanie informacji z tablicy ogłoszeń w zakrystii.

22.    Do Służby Liturgicznej przy ołtarzu przychodzimy przygotowani duchowo i dbamy o wygląd zewnętrzny (czystość).

23.    Sprawy nie ujęte w niniejszych „zasadach” naszej Służby będą indywidualnie rozpatrywane przez
Ks. Opiekuna i przedstawicieli Służby Liturgicznej.


Opracowali:  Ks. S. Huebner, H. Binarsch, M. Adamski, F.Adamski, K. Bartkowiak,

K. Banaszak, B. Chwiałkowski

 

Akceptuję:       (-)

ks. Kan. dr Jan Szrejter

proboszcz parafii p.w. św. Wawrzyńca

   w Gnieźnie

 

Aneks do Statutu Służby Liturgicznej parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Gnieźnie
(do pkt. 10 i 11)

Do obowiązków i przywilejów, mianowanych przez ks. Opiekuna funkcyjnych, należą:

Prezes Główny

– ma przywilej noszenia Krzyża (jako dodatku do stroju liturgicznego) zawieszonego na szyi;
– stoi na czele i jest jednocześnie przedstawicielem całej Służby Liturgicznej;
– ma prawo do przygotowania i przeprowadzenia zbiórek dla wszystkich grup uwzględniając obowiązek powiadomienia o nich Ks. Opiekuna i wywieszenia pisemnej informacji z tygodniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń w zakrystii z własnoręcznym podpisem;
– ma prawo współorganizowania z Ks. Opiekunem asyst liturgicznych;
– ma prawo współpodejmowania decyzji z Ks. Opiekunem dotyczących spraw całej Sł. Lit.;
– współorganizuje główne akcje naszej Służby;
– ma obowiązek uczestniczyć i przewodniczyć wszystkim delegacjom;
– uczestniczy obowiązkowo w dekanalnych i diecezjalnych spotkaniach, zjazdach i uroczystościach;
– uczestniczy w omawianiu wydatków z kasy Sł. Lit. i ma prawo wglądu do stanu oszczędności, za które odpowiada Ks. Opiekun;
– pod nieobecność Ks. Opiekuna koordynuje całą Sł. Lit. i ma prawo upominania w kwestiach łamania zasad naszej Służby;
– jest odpowiedzialny za przygotowanie kandydata do wszystkich funkcji ministranckich
i przeprowadzenie egzaminu do 10 września każdego roku uwzględniając pkt. 6  Statutu Służby Liturgicznej;
– ma obowiązek gorliwego przestrzegania wszystkich zasad oraz koleżeńskiej współpracy z wszystkimi grupami Sł. Lit.

V-ce Prezes

– wraz z Prezesem lektorów stoi na czele grupy lektorskiej, a pod jego nieobecność reprezentuje całą Służbę Liturgiczną;
– ma prawo do przygotowania i przeprowadzenia zbiórek dla wszystkich grup uwzględniając obowiązek powiadomienia o nich Ks. Opiekuna i wywieszenia pisemnej informacji z tygodniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń w zakrystii z własnoręcznym podpisem;
– ma prawo współpodejmowania decyzji z Ks. Opiekunem dotyczących spraw całej Sł. Lit.;
– współorganizuje główne akcje naszej Służby;
– ma prawo uczestniczyć w delegacjach;
– ma prawo uczestniczyć w dekanalnych i diecezjalnych spotkaniach, zjazdach i uroczystościach;
– uczestniczy w omawianiu wydatków z kasy Sł. Lit. i ma prawo wglądu do stanu oszczędności, za które odpowiada Ks. Opiekun;
– pod nieobecność Ks. Opiekuna i Prezesa lektorów koordynuje całą Sł. Lit. i ma prawo upominania
w kwestiach łamania zasad naszej Służby;
– jest odpowiedzialny za przygotowanie kandydata do wszystkich funkcji ministranckich
i przeprowadzenie egzaminu do 10 września każdego roku uwzględniając pkt. 6  Statutu Służby Liturgicznej;
– ma obowiązek gorliwego przestrzegania wszystkich zasad oraz koleżeńskiej współpracy z wszystkimi grupami Sł. Lit.

Organizator sportu

– jest odpowiedzialny za organizację zajęć sportowych w naszej Sł. Lit.;
– jest odpowiedzialny za przygotowanie kilku dni ferii zimowych dla naszej Służby;
– ma obowiązek współpracy z dekanalnym organizatorem sportu;
– ma prawo do wywieszania pisemnej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem i własnoręcznym
podpisem;
– jest odpowiedzialny za sport na obozach i wycieczkach naszej Służby;
– przygotowuje i reprezentuje grupę sportową naszej Służby do uczestnictwa w parafiadach diecezjalnych i innych zewnętrznych imprezach sportowych;
– ma prawo do wywieszania pisemnych informacji na tablicy ogłoszeń w zakrystii, z odpowiednim wyprzedzeniem i własnoręcznym podpisem, po uprzednim uzgodnieniu z Ks. Opiekunem;
– ma obowiązek gorliwego przestrzegania wszystkich zasad oraz koleżeńskiej współpracy z wszystkimi grupami Sł. Lit.;

Odpowiedzialny za szaty liturgiczne

– ma obowiązek dbania o porządek w miejscu przechowywania szat liturgicznych naszej Służby;
– ma prawo upominania członków naszej Służby w przypadku braku czystości poszczególnych szat;
– ma obowiązek zapoznania się ze stanem ilościowym szat liturgicznych;
– ma obowiązek gorliwego przestrzegania wszystkich zasad oraz koleżeńskiej współpracy z wszystkimi grupami Sł. Lit.


Opracowali:  Ks. S. Huebner, H. Binarsch, M. Adamski, F.Adamski, K. Bartkowiak,

K. Banaszak, B. Chwiałkowski

 

Akceptuję:       (-)

ks. Kan. dr Jan Szrejter

proboszcz parafii p.w. św. Wawrzyńca

    w Gnieźnie

 

Dodaj komentarz