Statut Diecezjalnej Rady LSO

   Opublikowano: 27.10.2013, przez: Administrator

 

 STATUT DIECEZJALNEJ RADY LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

 

CHARAKTER RADY

§1. Diecezjalna Rada Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest ciałem doradczym przy diecezjalnym duszpasterzu Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

SKŁAD RADY

§2. Z  urzędu Radę tworzą  – powołany przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego duszpasterz diecezjalny oraz duszpasterze rejonowi, wybrani spośród duszpasterzy dekanalnych danego rejonu.

§3. Do Rady, na wniosek duszpasterza diecezjalnego, mogą zostać powołani przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego także i inni kapłani, mający doświadczenie w pracy z ministrantami i lektorami.

 

KIEROWNICTWO RADY

§4. Przewodniczącym Rady jest diecezjalny duszpasterz lub najstarszy stażem spośród duszpasterzy diecezjalnych. Członkowie Rady wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§5. Przewodniczący Rady zwołuje jej zebrania, przewodniczy jej pracom oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zastępuje go w nagłych przypadkach jego zastępca.

§6. Sekretarz sporządza protokół z każdego spotkania i prowadzi korespondencję Rady.

 

KADENCJA RADY

§7. Czas trwania ważności nominacji poszczególnych członków Rady uzależniony jest od zajmowanych przez nich stanowisk – w przypadku duszpasterza diecezjalnego wygasa wraz z nominacją nowego duszpasterza diecezjalnego; w odniesieniu do duszpasterzy rejonowych wygasa wraz z wyborem lub wyznaczeniem nowego duszpasterza rejonowego; ważność nominacji innych członków rady wygasa na wniosek duszpasterza diecezjalnego Liturgicznej Służby Ołtarza.  

 

OPRACOWANIA I WSKAZANIA RADY

§8. Wszelkie opracowania dokonane przez Radę stanowią pomoc w prowadzeniu duszpasterstwa tak w wymiarze diecezjalnym, jak i dekanalnym oraz parafialnym.

§9. Wskazania Rady uzyskują moc zobowiązującą po zatwierdzeniu ich przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Nad ich wykonaniem czuwają rejonowi i dekanalni duszpasterze.

ZEBRANIA RADY

§10. Zebrania Rady zwołuje jej przewodniczący przynajmniej raz do roku.

§11. Z ważnych powodów przewodniczący może zwołać nadzwyczajne zebranie Rady.

 

OBOWIĄZKI I ZADANIA RADY

§12. Do obowiązków i zadań Rady należą w szczególności:

a)    czuwanie nad właściwym rozwojem duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza

b)    opracowywanie planów duszpasterskich dotyczących duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza w diecezji

c)    organizacja „Szkoły Ceremoniarza”, „Szkoły Animatora” oraz „Szkoły Kantora”

d)    organizacja Diecezjalnych Dni Wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza

e)    przygotowywanie i udostępniane pomocy duszpasterskich

f)    organizacja konkursów oraz turniejów sportowych na szczeblu diecezjalnym

g)    pomoc w organizacji wypoczynku ministrantów i lektorów

 

ŚRODKI DZIAŁANIA RADY

§13. Celem skutecznej realizacji zadań Rada przynajmniej raz w roku spotyka się z Radami dekanalnymi w stolicach poszczególnych rejonów.

§14. Członkowie Rady służą pomocą merytoryczną, jak i organizacyjną duszpasterzom odpowiedzialnym za grupy Liturgicznej Służby Ołtarza.

§15. Formy finansowania duszpasterstwa na poziomie diecezjalnym określa Arcybiskup Gnieźnieński.

 

Zatwierdzam Statut Diecezjalnej Rady Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

† Józef Kowalczyk

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

 

 

Gniezno, 1 września 2012 r.

N. 1774/12/P

 

Dodaj komentarz